Foreningen Hulebygger-laboratoriets venner

P1110634

FORENINGEN HULEBYGGER-LABORATORIETS VENNER

Vi holdt stiftende generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde 31.7 2017.

Vi glæder os til at byde velkommen til masser af sjovt muskelopbyggende byggeri og bevidsthedsudvidende matematik og konstruktionsarbejde i foreningen blandt engagerede, selskabelige, stærke, kloge og venlige store og små mennesker.

Skriv her hvis du vil vide mere: mariellajensen@yahoo.dk

P1090606

Vedtægter for “Støtteforeningen Hulebygger-laboratoriets venner”

1. Foreningens navn
1.1 Foreningens navn er “Støtteforeningen Hulebygger-laboratoriets venner”, foreningens hjemsted er Skælskørvej 48, 4180 Sorø.

1.2 Foreningen er stiftet 31. juli 2017.

2. Foreningens formål
2.1 Foreningens formål støtte og hjælpe driften af et åbent hulebygger-laboratorium for børn, hvor der eksperimenteres med byggematerialer, design, arkitektur, teknik, værktøj, bæredygtighed, matematik, læring og leg for at inspirere skoler, børnefamilier, bedsteforældre, lærere, håndværkere og børn til at bygge sammen i naturen. Foreningen vil skabe et pulserende centrum med en række partnere på tværs af fag, alder, etnicitet, frivillighed, fonde, institutioner, private firmaer, organisationer og kommunale grænser for at udbrede glæden ved og viden om hulebyggeri.

3. Medlemskab af “Støtteforeningen Hulebygger-laboratoriets venner”
3.1 Alle som ønsker at bakke op om foreningens formål kan være medlemmer af støtteforeningen.

4. Kontingent
4.1 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet for enkeltpersoner udgør 100 kroner årligt, kontingent for husstand udgør 250 kroner årligt, kontingent for institutioner, firmaer udgør 500 kroner årligt.

4.2 Kontingentet forfalder til betaling en gang årligt 15.1.  

4.3 Større beløb og donationer er velkommen og kan indbetales til foreningen løbende. Det er også muligt at støtte via engangsindbetalinger : støtteaktier.

5. Bestyrelsen
5.1 Valg til bestyrelsen.
Kandidatur til bestyrelsen, skal fremsendes frem til bestyrelsen senest 1. juli, en måned før generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Et af medlemmerne er udpeget af bestyrelsen med henblik på at skabe diversitet i alder, køn og etnicitet i bestyrelsen.

5.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, med en formand, næstformand og en kasserer. Formand og kasserer kan ikke gå af samme år. Formand vælges første gang for 3 år. Valgperioden er 2 år og således, at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for et år af gangen.

5.3 Bestyrelsen oppebærer intet honorar.

5.4 Formand foretager indkaldelser og udsender forslag til dagsorden, sammensætter dagsorden, samt leder bestyrelsesmøderne. Ved formandens forfald træder næstformand ind.

5.5 Kassereren fører foreningens regnskaber og forvalter på bestyrelsens vegne foreningens midler. Ved kassererens forfald skal formanden foretage ovenstående.

5.6 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed, vil det være formandens stemme som er afgørende.

6. Tegning og hæftelse

6.1 Foreningen tegnes af formanden. Formanden eller bestyrelsen kan meddele prokura, dog ikke vedrørende køb af fast ejendom, pantsætning eller anden lignende sikkerhedsstillelse.

 

6.2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

7. Generalforsamlingen
7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes en gang årligt. Indkaldelse sker i alle tilfælde af bestyrelsen med angivelse af dagsorden og 1 måneds varsel. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt flertal. Der kan meddeles fuldmagt til et andet medlem. På de ordinære generalforsamlinger forhandles en af bestyrelsen udarbejdet dagsorden. Forslag til dags­ordenen skal være bestyrelsen i hænde en måned før generalforsamlingen afholdes. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab. Der foretages valg af medlemmer til bestyrelsen. Valgbare er alle medlemmer af støtteforeningen over 18 år.

7.2 Dagsordenen på generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Punkter til eventuelt.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter.
4. Godkendelse af beretningen.
5. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
6. Godkendelse af regnskab.
7. Indsendte forslag.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
11. Oplæsning og godkendelse af referat.
Der kan ikke træffes beslutninger om forhold, der ikke har været på dagsordenen.

7.3 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 1/4 af medlemmerne ved skriftligt krav herom til bestyrelsen.

8. Vedtægtsændringer
8.1 Ved vedtægtsændringer skal der være 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen.

9. Foreningens opløsning
9.1 Ved eventuel opløsning af foreningen, som skal vedtages med almindeligt flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum. Ved opløsning skal  foreningens nettoformue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

P1090619